Amr b. Ubeyd’in Kader Meselesine Yaklaşımı

Mutezili düşüncenin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul gören Amr b. Ubeyd, hicri ikinci asırda yaşamış olup, İslam toplumunun karşı karşıya olduğu kendi döneminin sorunlarıyla mücadele etmeyi kendine görev addetmiş, İbn Kuteybe'nin aktarımına göre, iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda ender cesarete sahip bir kişilik olarak öne çıkmaktadır. Amr'ın anlayışına göre, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, tamamen… Okumaya devam et Amr b. Ubeyd’in Kader Meselesine Yaklaşımı

Reklam

İklim Değişikliği Meselesine İnsan Davranış Kontrolü Modellemesi Üzerinden Bir Yaklaşım:

İklim değişikliği hususunda yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, genellikle bu kavramın uzunca bir süre devam edegelen etkiler sonucunda ortaya çıktığına vurgu ile yerkürenin tarihine de referans gösterilecek şekilde bir açıklama eğiliminin olduğu göze çarpar. Gerçekten de iklim değişikliği meselesi onlarca yılı kapsayan, insan davranışlarının bilinçsiz bir tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iklim krizini büyük oranda insanın çıkarışı, bize… Okumaya devam et İklim Değişikliği Meselesine İnsan Davranış Kontrolü Modellemesi Üzerinden Bir Yaklaşım:

İslam Entelektüel Tarihinde Arafta Kalmış Bir Âlim: Dırâr b. Amr

Dırâr b. Amr (ö.815) hicri ikinci asrın önde kelamcılarından biri olup, gerek Aristotales'e yazdığı reddiye, gerek araza dayalı varlık anlayışını benimseyişi, gerek Eş'ari'ye kesb nazariyesi bakımından katkısı, gerekse Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf'a rehberlik edişiyle döneminin entelektüel tarihi açısından önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam olarak ne zaman doğduğu hususunda fikir sahibi olamadığımız bu zatın Kûfeli olduğu… Okumaya devam et İslam Entelektüel Tarihinde Arafta Kalmış Bir Âlim: Dırâr b. Amr

Ortaçağın İlmi Otoritesi Câbir Bin Hayyân’ın Bilim Tarihindeki Yerine İlişkin Bir Değerlendirme

Bilim tarihinin esrarengiz simalarından biri olan Câbir b. Hayyân (721-815) çok yönlü kişiliği, ilimdeki derinliği ve kimya alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan sekizinci yüzyılda yaşamış sıra dışı bilim insanlarından biridir. Kimi çevrelerce modern kimyanın kurucusu olarak da bilinen  Türk asıllı bu zât, tıp, fizik, astronomi ve felsefe alanındaki çalışmalarının yanı sıra özellikle kimya alanında öne… Okumaya devam et Ortaçağın İlmi Otoritesi Câbir Bin Hayyân’ın Bilim Tarihindeki Yerine İlişkin Bir Değerlendirme

Zekayı Kibarlaştırma Etkinliği Olarak Okumak

Okumak, var oluş şuurunu idrak etmiş her birey için ilahi bir sorumluluk olduğu kadar varlığı anlamlı kılmada başvurulan en etkili eylemlerden biridir. Okuma edimiyle öğrendiğimiz her bir özgün kelime, bir yandan bakış açımıza derinlik kazandırırken, öte yandan sözcük dağarcığımızı zenginleştirmemize olanak tanır. Kişinin kendini prüzsüz bir şekilde ifade etme imkanı da, yine disipline edilmiş bir… Okumaya devam et Zekayı Kibarlaştırma Etkinliği Olarak Okumak

Paris’te Bir Türk Diplomatın Gözünden Fransa İzlenimleri: 28 Çelebi Mehmet ve Paris Sefaratnamesi

Türkiye’nin batılılaşma serüvenindeki ilk ve önemli isimlerinden biri olan Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin uzun süreli görevle Batı’ya gönderdiği ilk diplomat olmanın yansıra Paris’te yaşadıklarını “Paris Sefaretnâme”sinde kaleme alan, gittiği operayı detayları ile anlattığı gibi binlerce Fransız kadınının ramazan akşamlarında başlarına üşüşüp iftar ve teravih seyretmelerini tatlı tatlı hikâye eden bir Osmanlı bürokratıdır. Kanaatimizce politika üretme… Okumaya devam et Paris’te Bir Türk Diplomatın Gözünden Fransa İzlenimleri: 28 Çelebi Mehmet ve Paris Sefaratnamesi

Bir Var Oluş Biçimi Olarak Düşünmek

"Tüş-mek" kökünden türetilmiş olan düşünme eylemi, bir şeyin derinliğine nüfuz etmek manasında ele alındığında, varlık ve mânânın ayrıntılarına ulaşmada kendi içinde önemli imkânlar barındırır. Var olma eylemi ile düşünme eylemi arasındaki çok yönlü irtibat, var olmanın ancak düşünmekle mümkün olabileceğini akla getirir. Nitekim ne için var olduğumuzu düşünmek, girişeceğimiz bu düşünme faaliyetini daha da anlamlı… Okumaya devam et Bir Var Oluş Biçimi Olarak Düşünmek

İnsanın Mekânla İmtihanı

Toplumsal ve ekonomik değişimlere paralel olarak ortaya çıkan göç olgusuna, bireyin sadece bir mekândan ötekine geçme serüveni olarak bakmamak gerekir. Kökleri insanlık tarihi kadar eski göç olgusu, bireylerde düşünce ve inanç ekseninde çeşitli dönüşümlere de sahne olmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar daha çok rakamlar üzerine odaklanmaktadır. Göç olgusuna salt toplumsal bir hareketlilik olarak değil, insanın… Okumaya devam et İnsanın Mekânla İmtihanı

Pandeminin Gölgesinde Dijital Dönüşüm ve Eğitim

“Öyle bir dünya hayal edin ki, gezegen üzerindeki her bir kişi, insanlığın bütün bilgisine özgürce ulaşabilsin.” Bu sözler, bilgiye erişimimizi kolay kıldığı kadar, bize öğrenmenin kapılarını cömertçe açan Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales’e ait. Tarihin en eski zamanlarından bu yana, hayatını bilgiyle kurgulamanın peşinde koşan insanoğlu, bilgiye sahip olmanın getireceği güçle daima bir hakikat arayışı içerisinde… Okumaya devam et Pandeminin Gölgesinde Dijital Dönüşüm ve Eğitim

Koronavirüs Sonrası Dönemde Bizi Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Tarih boyunca, insanoğlu hayatını derinden etkileyen çeşitli felaketlere maruz kalmış, yaşanılan her bir felaketten güçlü çıkma gayretinde olmuştur. İnsanoğlunun yaşadığı her bir felaket, ona daha önceleri farkına varamadığı birtakım gerçekleri öğretme potansiyeline sahiptir. Olumsuz birçok gelişmenin topluca yaşandığı, depremlerin, yangınların, sığınmacı kriznin ardından, 2020 yılında yaşanan koronavirus pandemisi dünyayı esir almış,  çoğu ülke bu felakete… Okumaya devam et Koronavirüs Sonrası Dönemde Bizi Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Hikmet Penceresine Açılan Bir Durgunluk ve Hüzün

Her durağanlık kendi içinde birtakım fırsatlar barındırır. Karşılaştığımız salgın tehdidini her düşünüşümüzde, dili, dini, ırkı ya da yaşı fark etmeksizin ucu bir şekilde herkese dokunan bu salgın karşısında, durgunluğumuz daha da artıyor gibi. Her geçen gün, daha yoğun bir hüzün sarmalına doğru çekiliyor gibiyiz. Kimileri yüreğimizdeki umudu güçlü tutmanın gerekliliğini yüksek bir tonda ifade ederken,… Okumaya devam et Hikmet Penceresine Açılan Bir Durgunluk ve Hüzün